ศูนย์อบรมเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ Training Zenter (TZ) ได้จัดอบรมหลักสูตรขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยใช้หลักสูตร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตเลียม ทีพีทีไอ (TPTI)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัท ไอดีไดร์ฟ จำกัด และศูนย์อบรมเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ Training Zenter (TZ) โดยมีคุณสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน อบรม ขับขี่ปลอดภัย Defensive driving course ซึ่งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร ขับขี่ปลอดภัย Defensive driving course ทางบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด โดยมี ท่าน อาจารย์ เฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ (ผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตร) เป็นผู้ดูแลโครงการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม และให้ความรู้ในครั้งนี้ และยังมีคุณศิริโรจน์ เสนาดี ฝ่ายขาย และการตลาด sales and marketing ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมครั้งนี้ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร ขับขี่ปลอดภัย Defensive driving course สำหรับโครงการดังกล่าวได้เชิญ พนักงานในบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้รับเหมาที่ทำงานภายใต้งานของทาง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) กลุ่มผู้ขนส่งน้ำมันดิบ และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องโครงการ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 32 ท่าน ในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร ขับขี่ปลอดภัย Defensive driving course เป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป

การอบรมดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายเพื่อลดอุบัติเหตุภายใต้กิจการทาง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกรวมไปถึงพนักงานในบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้รับเหมาที่ทำงานภายใต้งานของทาง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) กลุ่มผู้ขนส่งน้ำมันดิบ และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)โดยหลักสูตรนี้ อบรมทั้งหมด 3 วัน เป็นการให้ความรู้ในภาคทฤษฎี 1 วัน และปฏิบัติ 1 วัน

ซึ่งการอบรบให้ความรู้ดังกล่าว บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)   เป็นการเสริมความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ขับขี่ปลอดภัย Defensive driving course เพื่อใช้ในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ  และชีวิตประจำวัน ให้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

Facebook : Training Zenter

Line OA :  @IDTZ

E-mail : id.trainingcenter@iddriver.co.th

58/1 ม.9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

Tel. 088-5643772 , 082-7513888

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด