หลักสูตรเรียน
ขับขี่รถขนส่งท.2

หลักสูตรเรียน และอบรมพร้อมสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตรถขนส่ง ท.2/บ.2

(ใบอนุญาต ท.2 สามารถขับรถป้ายเหลือง ป้ายขาว และป้ายเขียว ได้ทุกชนิด ยกเว้น รถพ่วง, รถหัวลาก และรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)

เรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง (สำหรับผู้มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว) และ 41 ชั่วโมง (หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์)

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง

 – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ

– ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

– ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์

– ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

ภาคปฏิบัติ 26 ชั่วโมง พร้อมครูฝึก (ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก)

 – ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น

– การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ

– การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

อัตราค่าบริการในการสมัครเรียน เป็นอัตราค่าบริการทั่วไปของบริษัท อาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางแชทหรือติดต่อเรา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”