อบรมเพื่อ
ต่อใบอนุญาต

• อบรมเพื่อต่อใบอนุญาต รถยนต์ 1 ชั่วโมง 200 บาท

• อบรมเพื่อต่อใบอนุญาต รถจักรยานยนต์ 1 ชั่วโมง 200 บาท

• อบรมเพื่อต่อใบอนุญาต รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง 2 ชั่วโมง 300 บาท

อัตราค่าบริการในการสมัครเรียน เป็นอัตราค่าบริการทั่วไปของบริษัท อาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางแชทหรือติดต่อเรา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”