IDDRIVER

สถาบันฝึกอบรม สถาบันสอนขับรถ อนุญาตโดย
กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ

บทความ / ความรู้

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

สถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์พร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท บริหารงานโดย บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัดจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตรับรองเป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชนใบรับรองเลขที่ 4005007/2550 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการสอนขับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกรถขนส่งรถหัวลาก พร้อมหลักสูตรลดต้นทุนการขนส่งและลดอุบัติเหตุ เน้นในเรื่องประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและประหยัดค่าซ่อมบำรุงรักษารถ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว สามารถสอบใบขับขี่ได้ที่ไอดี ไดร์ฟเวอร์

พันธกิจ

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

สร้างนักขับที่มีความรู้ความสามารถ ในการขับขี่

เน้นการขับขี่ปลอดภัย รู้กฎลดอุบัติเหตุ

เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา คุณภาพการบริการ

IDDRIVER

“ พัฒนาคุณภาพการขับขี่เป็นผู้นำเทคโนโลยีมาตรฐาน ศูนย์บูรณาการความปลอดภัย สร้างนักขับรถสู่สากล ”

WELCOME TO IDDRIVER

สถาบันฝึกอบรม สถาบันสอนขับรถ อนุญาตโดย กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ