หลักสูตรเรียน
ขับขี่รถขนส่งท.3

หลักสูตรเรียน และอบรมพร้อมสอบสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตรถขนส่ง ท.3/บ.3

เรียนทั้งหมดจานวน 26 ชั่วโมง ทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน แต่ต้องมีใบขับขี่รถประเภท 2 หรือเคยมีประวัติใบขับขี่ บ.2/ท.2 ที่ขนส่ง จึงจะลงคอร์สนี้ได้

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง

 – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ

– ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบารุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

– ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์

– ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

ภาคปฏิบัติ 26 ชั่วโมง พร้อมครูฝึก (ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก)

– พร้อมครูฝึก (ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก) ครั้งละ 2 ชั่วโมง
– รวมค่ารถยนต์,ค่าน้ามัน,ครูฝึก,สนามฝึกและประกันภัย

อัตราค่าบริการในการสมัครเรียน เป็นอัตราค่าบริการทั่วไปของบริษัท อาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางแชทหรือติดต่อเรา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”