หลักสูตร
เรียนขับรถยนต์

หลักสูตรเรียน และอบรมพร้อมสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตรถยนต์ (15 ชั่วโมง)

(เรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นปฏิบัติ 10 ทฤษฎี 5 พร้อมสอบที่สถาบัน ไอดีไดรฟ์เวอร์)

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

– การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง – จิตสานึกและมารยาทในการขับขี่ 1 ชั่วโมง

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถจักรยานยนต์,กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง 30 นาที

– ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

หลักสูตรภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

– พร้อมครูฝึก (ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก) ครั้งละ 2 ชั่วโมง
– รวมค่ารถยนต์,ค่าน้ำมัน,ครูฝึก,สนามฝึกและประกันภัย

ฝึกทำข้อสอบจริง ด้วยระบบ E-exam ที่ทันสมัย

อัตราค่าบริการในการสมัครเรียน เป็นอัตราค่าบริการทั่วไปของบริษัท อาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางแชทหรือติดต่อเรา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”