สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

      มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่องค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รวม 82 รางวัล พร้อมกับมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ให้สนับสนุนการจัดงาน สำหรับงานมอบรางวัลเทพทอง ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้ หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ โอกาสนี้มีผู้เข้าร่วมรับ

– รางวัลประเภทองค์กรดีเด่น จำนวน 31 คน

– รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ จำนวน 27 คน

– รางวัลประเภทนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น จำนวน 16 คน

– รางวัลโล่เกียรติยศ จำนวน 8 คน

โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมรับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น นายสุรชัย  แสงสุรศักดิชัย ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด พิธีพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 20 ของสมาคมนักวิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่องค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รวม 82 รางวัล

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด