ไอดี จัดกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โรงเรียนเมทนีดล


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เรียนรู้การขับขี่ยานพาหนะตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ที่เน้นให้ผู้ขับขี่ภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเมทนีดล


ย้อนกลับ