วันสิ่งแวดล้อมโลก รวมพลังเครือข่ายประชารัฐ " รักษ์โลก เลิกพลาสติก " If you can't reuse it refuse it


บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ เข้าร่วมกิจกรรมในการประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามโรดแมป การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ และการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษ และการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองอัจฉริยะ( Smart City) หรือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแห่งการทำความดีเพื่อรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม แก่ทุกภาคส่วน จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

ที่มา http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNEVN6106050010009


ย้อนกลับ