อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการงานใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงาน ที่โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ ขอนแก่น


อาจารย์ ดร.อาคม  อึ่งพวง 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษารุ่น 14  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการงานใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงาน  ที่โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ ขอนแก่น


ย้อนกลับ