การทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก TPQI


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561  นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่นได้สนับสนุนให้พนักงานขับรถของศูนย์สร้างทางขอนแก่น ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 - 4  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับหน่วยงาน ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และ 2  จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)  TPQI  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้การทดสอบได้ดำเนินงานโดย คณะกรรมการผู้ทดสอบฯ ที่มีประสบการณ์จากสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ ณ สนามสอนขับรถและสอบใบขับขี่ เดอะโปรเฟชชั่นแนล  ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น - ชุมแพ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก


ย้อนกลับ