ภาพกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้ารับฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สอนเด็กนักเรียนเรื่องกฏหมายจราจร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  ตามท้องถนน ให้สวมหมวกกันน๊อก เสริมสร้างความรู้ในการใช้รถใช้ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ เน้นให้ผู้ขับขี่ภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมย้อนกลับ