หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์


หลักสูตรรถยนต์

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่รถยนต์(สอบที่โรงเรียน)
อายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 15 ชม. (ปฎิบัติ 10 ชม. อบรม 5 ชม.) ราคา 5,000 บาท

ราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตร 305 บาท(จ่ายที่ ขนส่ง)  

เอกสารที่ต้องใช้
 -ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ(ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก)
 -สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

 ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและอบรมได้ 

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 5 ชั่วโมง)
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
3.ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
2.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
3.ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

--------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่จักยานยนต์(สอบที่โรงเรียน)
อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 15 ชม. (ปฎิบัติ 10 ชม. อบรม 5 ชม.) ราคา 1,000 บาท 
ราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตร 205 บาท(จ่ายที่ขนส่ง)

เอกสารที่ต้องใช้ 
-ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ(ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก)  
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ 

ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและอบรมได้

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 5 ชั่วโมง)
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย
3.ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์
2.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ

--------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกสำหรับใบอนุญาตชนิดที่ 2 

ที่มีใบอนุญาตชนิดที่ 1 มาแล้ว  (30 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 20 ชั่วโมง)
1.ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
3.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

--------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับใบอนุญาตชนิดที่ 2

ที่ไม่มีใบอนุญาตชนิดที่ 1 (41 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 15 ชั่วโมง)
1.ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
4.ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 26 ชั่วโมง)
1.ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
3.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

--------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกชนิดรถลากจูง สำหรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 

ที่มีใบอนุญาตชนิดที่ 2 มาแล้ว (26 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 6 ชั่วโมง)
1. ความหมายลักษณะรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง
2.การขับรถให้ประหยัดน้ำมัน

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 20 ชั่วโมง)
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถลากจูง และพื้นฐานของการขับรถลากจูง
1.1การแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง
1.2การตรวจสอบรถประจำวัน
1.3บัญญัติ 8 ประการ ก่อนออกจากรถ และจุดบอดของรถลากจูง
1.4การแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง และการใช้งาน
1.5การฝึกหัดขับรถลากจูงโดยการเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้น การใช้สัญญาณ
1.6การฝึกการต่อและปลดหางพ่วง
1.7 การฝึกหัดขับรถลากจูง ขับเดินหน้าและถอยหลัง
1.8การฝึกหัดขับรถลากจูงในสภาพถนนต่างๆ เช่น ทางโค้งซ้าย โค้งขวา วงเวียน ทางลาดชัน

2.การฝึกหัดขับรถลากจูงในท่าฝึกต่างๆ
2.1การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
2.2การกลับรถ
2.3การขับรถเดินหน้า และถอยหลังเข้าซองตรง
2.4การขับรถถอยหลัง เข้า - ออก จากช่องว่างด้านซ้าย
2.5การขับรถเดินหน้า เข้า - ออก ในช่องว่างที่เป็นมุมฉาก
2.6การหยุดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาโนนทัน (ขอนแก่น) 043-224 000, 043-227229 
สาขาเลี่ยงเมือง (ขอนแก่น) 043-306 868, 098-5862434 
สาขามหาสารคาม (มหาสารคาม) 043-706 894
สาขาลำลูกกา (ปทุมธานี) 02-1496 493
สาขาแก่งคอย (สระบุรี) 036-670355, 099-0316060
สาขาชุมแพ 043-000224, 061-9243030
สาขาบ้านไผ่ 043-000217, 061-9241881
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-424270, 099-4725222

FB สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์


ย้อนกลับ