กรมอนามัย CLEAN Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คุณลูกค้า และคนที่ใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์


เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คุณลูกค้า และคนที่ใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ที่คุณลูกค้าสามารถเข้ามา สอบถาม หรือปรึกษาเกี่ยวกับการสอนของครูผู้สอน หลักสูตรเรียนเพิ่มทักษะพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่จักยานยนต์ หลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์ หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่ ตารางการฝึกหัดขับรถเรียนเป็นต้น ซึ่งโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานตามกรมอนามัย สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19อ่านต่อ


บุคลากรบริษัท ไอดีไดรฟ์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น


วันที่ 10 เมษายน 2563 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ บุคลากรจำนวนมากสมัครใจร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคโลหิตให้กับหน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสำรองเลือดที่ขณะนี้เกิดวิกฤตขาดแคลนเลือด สำหรับรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ Covid - 19 โรคโลหิตจาง การผ่าตัดต่างๆ และอุบัติเหตุ หากมีหน่วยงานใดหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคโลหิต สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ที่เบอร์ 062-1973777อ่านต่อ


สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์      มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่องค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รวม 82 รางวัล พร้อมกับมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ให้สนับสนุนการจัดงาน สำหรับงานมอบรางวัลเทพทอง ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้ หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ โอกาสนี้มีผู้เข้าร่วมรับ          รางวัลประเภทองค์กรดีเด่น จำนวน 31 คน           รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ จำนวน 27 คน           รางวัลประเภทนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น จำนวน 16 คน           รางวัลโล่เกียรติยศ จำนวน 8 คน        โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมรับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น นายสุรชัย  แสงสุรศักดิชัย ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด พิธีพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 20 ของสมาคมนักวิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่องค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รวม 82 รางวัลอ่านต่อ


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิซิดเคอร์-เฟอร์แคป กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัดเมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิซิดเคอร์-เฟอร์แคป กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัดได้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดย ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจันทรา เหล่าถาวร ประธานมูลนิธิทซิดเคอร์-เฟอร์แคป3. นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย  ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด    รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน จะทำให้การบริหารจัดการมีความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น การที่เกิด MOU ในวันนี้ จึงเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของทุกฝ่าย   นางสุทธิ์สมร  แสงสุรศักดิ์ชัย  ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติที่ได้ร่วมมือในการพัฒนาระบบโปรแกรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศระดับชาติ ที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก และ มูลนิธิซิดเคอร์-เฟอร์แคป ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยมนุษย์  ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว เป็นโปรแกรมต้นแบบที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อการบริหารจัดการและเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมของสถาบันภาคีต่างๆ และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมาก ทำให้สามารถบริหารจัดการด้านจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บริษัท มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งจากภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศไทย ในการเข้าสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์  ผลิตนวัตกรรมด้านสุขภาพ อาจนำสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


กรมเทคโนโลยี ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด


วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ท่านสุลิยา แสงดาลาวง รองหัวหน้ากรมเทคโนโลยี ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาปรับใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนภายในประเทศ โดยมีคุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมคณะทีมงาน อีกทั้งยังให้ข้อมูลทางด้านนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อีกด้วย และวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ทางคณะกรมเทคโนโลยี ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งอัจฉริยะ Smart Bus Terminal Plus ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่นดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


พิธีรับมอบระบบการบริหารจัดการประชุมในส่วนของการลงทะเบียนประชุม ให้สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเป็นสำนักงานอัจฉริยะ 4.0 เป็นสำนักงานไร้กระดาษ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ให้สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเป็นสำนักงานอัจฉริยะ 4.0 เป็นสำนักงานไร้กระดาษวันที่ 26 กันยายน 62 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบระบบการบริหารจัดการประชุมในส่วนของการลงทะเบียนประชุมเพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้กระดาษ 100% จากผู้แทนบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดสำหรับโปรแกรมการบริหารจัดการประชุมสามารถทำงานได้ดังนี้การลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานด้วยบัตร RFID/ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์/รหัสส่วนตัว/เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนได้ภายใน 10 วินาที สามารถลงทะเบียนได้ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ อนาคตเพิ่มการลงทะเบียนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image processing)รายงานการลงทะเบียน พื้นเป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บ สืบค้น จัดเรียง หลังจากลงทะเบียนแล้ว ข้อมูลจะจัดเรียงการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์ตามตำแหน่ง หน่วยงาน เวลา พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และมีฟังก์ชั่นบริหารจัดการเองได้ตามความเหมาะสมบริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด ขอขอบคุณที่ให้โอกาสระบบการบริหารจัดการประชุม ในส่วนของการลงทะเบียนประชุม และบริษัทฯพร้อมจะพัฒนาระบบต่อไปเพื่อให้ใช้งานในฟังก์ชั่นอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานจังหวัดขอนแก่น มากขึ้นต่อไปดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด รับโล่เกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019" ภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ


คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้รับพิจารณาคัดเลือกในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 " (Quality persons of the year 2019) "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ" จากหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธี จัดขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจขอขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English) และระบบติวสอบออนไลน์


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 พร้อมด้วยนางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English) และระบบติวสอบออนไลน์ให้กับโรงเรียนทั้ง 127 แห่งในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ Smart Education โดยมี ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังการแนะนำการใช้งานระบบโปรแกรมติวออนไลน์จากคุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ่ง บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดโดยคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดระบุว่าทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและสถาบันการศึกษาจึงได้พัฒนาระบบโปรแกรม Geekkzone ขึ้นภายใต้ Smart Education ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Khonkaen Smart City ระบบโปรแกรม ดังกล่าวจะช่วยลดการขาดโอกาสในการได้รับความรู้ ให้นักเรียน ประชาชนทุกระดับ สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความมั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุนในการสอนและการติวสอบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดีขณะที่ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 กล่าวว่าจากแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาสู่ Smart Education ของบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดนับเป็นแนวทางที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ Smart Education ของประเทศต่อไปดูคลิปเพิ่มเติมขอขอบคุณข้อมูลจาก :สำนักข่าว MGR Online อีสานบ้านเฮา : อ่านข่าวเพิ่มเติมสำนักข่าว MGR ONLINE : อ่านข่าวเพิ่มเติมสำนักข่าว อีสานไทยแลนด์นิวส์ : อ่านข่าวเพิ่มเติมอ่านต่อ


พิธีมอบโล่ให้กับผู้ทำคุณความดี แก่กระทรวงแรงงาน ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2562


วันที่ 23 กันยายน 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และประธานนักศึกษา (Digital CEO รุ่นที่ 1 ) มอบโล่ให้กับผู้ทำคุณความดี แก่กระทรวงแรงงาน ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยมีนักศึกษาDigital CEO รุ่นที่ 2 ได้รับโล่นี้ ได้แก่ คุณวัฒนา พุฒิชาติ(พี่เฒ่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย(พี่แอ๊ด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ๏ปฟอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด มอบน้ำดื่มและเงินบริจาค 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 21 กันยานยน 2562 บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค และเงินบริจาค 10,000 บาท ณ ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


ถึงเวลาแล้ว....3 นาที สุขภาพดีมีที่ไอดีไดร์ฟเวอร์ทุกสาขา


ถึงเวลาแล้ว....3 นาที สุขภาพดีมีที่ไอดีไดร์ฟเวอร์ทุกสาขา1.ยืนย่อเข่า ไขว้แขนตบบ่าสลับข้าง นับได้ 20ครั้ง2.ยืนย่อเข่า แดะตัวไปหน้า แกว่งแขนไปหน้า-หลัง นับได้ 20ครั้ง3.จับพนักพิงเก้าอี้แล้วเหวี่ยงสะโพกสลับซ้ายขวา นับได้ 20ครั้ง4.ยืนนิ่งๆ หายใจออกทางปากเบาๆให้สุดท้อง แล้วหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ  นับรวมได้ 20ครั้ง5.ยืนนิ่งๆ เอาแขนทั้ง 2 ข้างยกขึ้นแนบใบหู และพนมมือข้างบนให้สุด แล้วหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ และหายใจออกทางปาก เบาๆ จนสุดท้อง ทำรวมกันได้  20 ครั้ง ทำครบ 3 นาทีทำไมถึงใช้เพียงแค่ 3 นาที การออกกำลังกายอย่างรวดเร็วแต่เข้มข้น ก็ให้ผลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายช้าๆแต่มั่นคง มันมีผลเหมือนกัน และนี่คือวิธีการออกกำลังกายให้ได้ผลดีภายใน 30 วินาที ถ้าจะให้ได้ผลดีต่อร่างกายก็ควรทำทุกวันสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยให้ได้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นวิธีที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีเวลาน้อยๆ หรือคนขี้เกียจออกกำลังกายดูคลิปการออกกำลังกาย ที่นี่อ่านต่อ


บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC ตรวจประเมินศูนย์ฝึกอบรม ID training center แก่งคอย สระบุรี


วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC ตรวจประเมินศูนย์ฝึกอบรม ID training center แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดอ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย


วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดินอ่านต่อ


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) 28 กรกฎาคม 2562


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดและคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน นักเรียนโรงเรียนสอนขับรถมืออาชีพ ไอดี ไดร์ฟเวอร์สถาบันฝึกอบรม ไอดี ไดร์ฟเวอร์ สอนขับรถเอกชนอ่านต่อ


ครูฝึกไอดีไดร์ฟเวอร์ ร่วมบริจาคโลหิต เพราะผู้ป่วยต้องการโลหิตทุกวินาที


คุณมงคลชัย น้อยโนนงิ้ว หัวหน้าฝ่ายการฝึกสอนสถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ และทีมครูฝึกสถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มาร่วมเป็นผู้ให้ ให้โลหิต ช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ เชิญชวนครอบครัว เพื่อนๆ หรือคนรู้จักให้มาบริจาคโลหิตกันเยอะๆ แทนก็ได้นะคะ เพราะการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอจะทำให้สภากาชาดไทย มีโลหิตสำรองเพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย#ครูฝึกไอดีไดร์ฟเวอร์ร่วมบริจาคโลหิต#เพราะผู้ป่วยต้องการโลหิตทุกวินาที#เพราะพวกเราสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้#ไอดีเรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ #ไอดีที่นี่ที่เดียวดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


ต้อนรับน้องใหม่ ว่าที่กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 56 สู่รั้วมอดินแดง มข. ต้องลุกเป็นไฟฟฟ น้องใหม่หรือใครที่ยังไม่มีใบขับขี่ ไอดีไดร์ฟเวอร์บุกเข้ารั้วมข.


ต้อนรับน้องใหม่ ว่าที่กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 56 สู่รั้วมอดินแดง มข. ต้องลุกเป็นไฟฟฟ น้องใหม่หรือใครที่ยังไม่มีใบขับขี่ ไอดีไดร์ฟเวอร์บุกเข้ารั้วมข. วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 62 ที่งานเปิดท้าย หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 17.30 เป็นต้นไป และวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 62 สนามฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น, อัฒจันทร์ คบเพลิง เวลา 16:00-20:00 น.ติดต่อคุณต้น 098-2610126 บูทที่เปิดท้าย หอกาญฯ (วันที่ 19-20 ก.ค.62)ติดต่อคุณชัญญานุช 081-8725435 บูทที่สนามกีฬากลางขอนแก่น (วันที่ 20 ก.ค.62)เดินช้อปกันแล้ว อย่าลืม!!! มาพบเราได้ที่บูทไอดีเสื้อส้มนะ** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**#เรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่#เรียนขับรถที่ไอดี #ไอดีไดร์ฟเวอร์#รถจักรยานยนต์ #รถยนต์ #รถบรรทุก #รถทุกประเภท#เรียนขับรถจบที่นี่ที่เดียว#เรียนขับรถขอนแก่น #เรียนขับรถมหาสารคาม #เรียนขับรถปทุมธานี #เรียนขับรถสระบุรีดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพไอดี ไดร์ฟเวอร์


อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชน ประเด็น SMART City พร้อมศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพไอดี ไดร์ฟเวอร์วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด (ดีแทค) บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด เพื่อร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City for All) ที่สอดคล้องกับ SMART City ของจังหวัดขอนแก่น จากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ID Driver ศูนย์ฝึกอาชีพไอดี ไดร์ฟเวอร์ ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมลงพื้นที่โดยสามารถติดตามข่าวสารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคนพิการได้ที่ www.dep.go.th หรือ https://www.facebook.com/dep.go.thดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


‘ไอดี ไดร์ฟเวอร์’ สอนนักขับรถใหญ่คุณภาพสู่ท้องถนน หนุนงาน BUS & TRUCK ’19 ส่งเสริมความรู้กลุ่มขนส่ง


สถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสอนขับรถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถขนส่ง รถหัวลาก และรถบัส พร้อมทั้งยังมีหลักสูตร การขับรถป้องกันอุบัติเหตุ ลดต้นทุนการขนส่งและลดอุบัติเหตุ เน้นในเรื่องประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และประหยัดค่าซ่อมบำรุงรักษารถ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ก็ยังสามารถสอบใบขับขี่ได้ที่ไอดี ไดร์ฟเวอร์ ด้วยอาจารย์เจี๊ยบ หรือ คุณศิริโรจน์ เสนาดี ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เปิดเผยว่า สถาบันไอดีฯ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 11 ปี เริ่มจากการเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และเป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องการเรียนการสอนรถทุกประเภทบริหารงานหลัก 3 ส่วนซึ่งการดำเนินการหลักๆ จะมีอยู่ 3 ส่วน คือ 1.เป็นโรงเรียนสอนขับรถทุกประเภท และสอบใบขับขี่ได้ที่โรงเรียนเลย โดยปัจจุบันมีสาขาที่บริษัท ไอดีไดร์ฟ จำกัด บริหารอยู่ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ สาขาจังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง มหาสารคาม 2 แห่ง สระบุรี 1 แห่ง และปทุมธานี 1 แห่ง ซึ่งสามารถผลิตนักขับออกสู่ตลาดได้เดือนละประมาณ 1,200 คน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสอนขับรถอีก จำนวน 70-80 แห่ง ที่ใช้นวัตกรรม อุปกรณ์ และระบบการบริหารงานจากสถาบันไอดีฯ เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน2.สถาบันไอดีฯ ได้เปิดศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และถือเป็น 1 ใน 3 ของประเทศที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ตรวจรถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2 และ 3 ได้ เพื่อต่อทะเบียนและ 3.คืองานอบรมพนักงานขับรถใหญ่ให้กับองค์กรต่างๆ ที่อยากพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพการขับรถให้กับพนักงานของบริษัทนั้นๆ และถือเป็นงานที่ได้รับผลตอบรับที่ดี เพราะบริษัทขนส่งต่างๆ ได้พนักงานขับรถที่มีจิตสำนึกในความปลอดภัย และได้เทคนิคใหม่ๆ ในการขับ“มีพนักงานขับรถบางคนได้ใบขับขี่มาด้วยฝีมือตัวเอง แต่ยังขาดการเรียนรู้ทักษะต่างๆ บางองค์กรจึงได้เล็งเห็นว่าควรเพิ่มทักษะให้อีกหน่อย จึงให้ทางสถาบันไอดีฯ เข้าไปสอนเพิ่มเติม ปัจจุบันทางสถาบันไอดีฯ ดูแลเรื่องการสอนให้หลายองค์กร เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ บริษัทธุรกิจน้ำมัน และบริษัทขนส่งสินค้าทั่วไป เป็นต้น ซึ่งก็มีการอบรมกับสถาบันไอดีฯ ทุกปี เพราะผลที่ได้รับออกมาดีดังที่องค์กรต่างๆ ต้องการ”“ไอดี ไดร์ฟเวอร์” เน้นพัฒนานักขับคุณภาพสู่ท้องถนนอาจารย์เจี๊ยบ กล่าวถึงความสนใจของบุคคลทั่วไปที่จะเข้าสู่วิชาชีพการขับรถใหญ่ว่า ปัจจุบันมีคนสนใจเรียนขับรถเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยเงื่อนไขหลายๆ อย่าง จึงทำให้หลายๆ คนไม่สามารถเดินเข้ามาในสายงานนี้ได้ เพราะต้องมีใบขับขี่ชนิดที่ 2 และ 3 ที่สำคัญยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ยังไม่มีหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ในการฝึกขับรถใหญ่ ยกตัวอย่างง่ายๆ อุปกรณ์การฝึกขับทางสถาบันไอดีฯ จะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ และเรื่องสนาม ตรงนี้จะใช้งบลงทุนมูลค่าสูงหลักร้อยล้านบาททีเดียว“คนที่จะมีทุนมาเรียนขับรถใหญ่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่เราก็พยายามที่จะปรับราคาลง และมีวิธีการสอนให้ดี เพราะสถาบันไอดีฯ หวังเสมอว่า จะต้องพัฒนานักขับออกสู่ท้องถนนให้มีศักยภาพที่สุด และปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมมากมากที่สุด”อาชีพคนขับรถใหญ่มีเกียรติและรายได้สูงสำหรับค่าใช้จ่ายต่อคนนั้น ถ้าไม่เคยมีใบขับขี่เลยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทเท่านั้น และถ้าจะเดินทางในสายอาชีพคนขับรถใหญ่ถือว่าคุ้มมากๆ เพราะถ้ามีฝีมือที่ดี จะส่งผลให้มีเงินเดือนสูงถึง 30,000 บาทขึ้นไปเลยทีเดียว ซึ่งเทียบเท่ากับคนจบปริญญาโทเลยก็ว่าได้ และถ้าหากมีประสบการณ์สูงๆ รายได้ก็จะสูงขึ้นไปอีก“หลายคนมองภาพคนขับรถใหญ่ไม่ค่อยดี แต่เชื่อหรือไม่ว่า คนขับรถใหญ่มีเกียรติและศักดิ์ศรีสูงมาก และเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ของประเทศด้วย ถ้ามีการอบรม เรียนรู้เพิ่มเติมจากสถาบันไอดีฯ ก็จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพออกไปขับรถใหญ่ เพราะในมุมมองของผู้สอน ถ้าคนขับรู้หลักสูตร รู้ข้อมูล รู้เทคนิค ความเสี่ยงจะน้อยมากเวลาออกสู่ท้องถนน และถ้าใครจบจากสถาบันไอดีฯ ด้วย ก็จะเป็นที่ต้องการของบริษัทขนส่งใหญ่ๆ และมีเปอร์เซ็นที่จะได้งานค่อนข้างเยอะ เพราะเรายึดว่า คนที่มาเรียนจากสถาบันไอดีฯ จะต้องขับรถดี มีวินัย มีทักษะ และสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเพื่อนร่วมทาง จะต่างจากการไปสอบใบขับขี่เอง ตรงนี้จะขับรถได้ก็จริง แต่ยังขาดทักษะและเทคนิคที่ดี ค่าเรียนรู้การขับรถใหญ่เพียงแค่ 20,000 บาทจึงถือว่าคุ้มค่ามาก”เป็นพี่เลี้ยงช่วยงานหลังบ้านให้โรงเรียนขับรถอาเซียน          ปัจจุบันทางสถาบันไอดีฯ รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนสอนขับรถในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ที่แรกก็จะเป็น สปป.ลาว เพราะมีโรงเรียนการขนส่งที่คอยช่วยพัฒนานักขับภายในประเทศ ซึ่งทางสถาบันไอดีฯ ก็เข้าไปช่วยหลังบ้านในเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เพราะโรงเรียนการขนส่งที่สปป.ลาว ก็เปรียบเสมือนพี่น้องกับสถาบันไอดีฯ และล่าสุด กำลังจะพัฒนาระบบใหม่ให้ด้วย ซึ่งเป็นระบบที่มีการสอบใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลก็ได้ ปัจจุบันระบบใกล้จะเสร็จแล้วทั้งนี้ อยู่ระหว่างขยายไปเปิดสำนักงานที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อศึกษาวิถีชีวิต และการขนส่งว่าเป็นอย่างไร เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้วก็จะนำเทคโนโลยีของสถาบันไอดีฯ เข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน เช่นเดียวกับการร่วมมือกับโรงเรียนการขนส่ง สปป.ลาว“การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องอาเซียน ไม่ได้หวังว่าจะไปเปิดสาขาใหม่ แต่เป็นการเข้าไปในฐานะพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษา โดยจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปช่วยดูแลหลังบ้านให้ เพราะการเข้าไปทำธุรกิจในต่างชาติจะไม่ค่อยสะดวกมากนัก การทำงานอาจจะช้าได้ ซึ่งแตกต่างจากการเป็นพี่เลี้ยงงานเดินหน้าได้ง่ายและเร็วกว่า”หนุนงาน BUS & TRUCK ’19 ส่งเสริมความรู้กลุ่มขนส่งงาน BUS & TRUCK ’19 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2562 ศกนี้ ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ทางสถาบันไอดีฯ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาให้ความรู้คนในแวดวงขนส่ง และพนักงานขับรถ รวมทั้งยังพร้อมสันบสนุนกิจกรรมทดลองขับรถใหญ่ หรือ TEST DRIVE เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถทดลองขับรถอย่างถูกวิธี แม้ว่าจะยังไม่มีใบขับขี่ประเภท 2 และ 3 เพราะว่ามีบรรดาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านรถใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้“งาน BUS & TRUCK ผมไปทุกครั้ง แต่ไปในฐานะผู้เข้าชมงาน เพราะถือเป็นงานที่ดีต่อวงการขนส่งมาก ภายในงานจะมีการรวมเอาผู้ประกอบการค่ายรถใหญ่ ที่นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาอวกศักยภาพกันภายในงานนี้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ที่เหมาะสำหรับรถใหญ่ทุกประเภท และยิ่งมีงานสัมมนาเกี่ยวกับวงการขนส่งต่างๆ จะยิ่งทำให้ผู้ประกอบการขนส่งได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ยังมีบรรดาเถ้าแก่ระดับประเทศมาเดินชมงานด้วย ตรงนี้เถ้าแก่จะไม่ไปเดินคนเดียวแน่ แต่จะมีผู้ติดตามไปด้วย เพราะจะได้ดูรถใหญ่ใหม่ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งยังดูทุกอย่างที่จะสามารถนำไปใช้ในองค์กรได้อีก มางานเดียวครบเรื่องรถใหญ่ ถือว่าคุ้มค่าแก่เวลาจริงๆ”BUS & TRUCK แหล่งความรู้เกี่ยวกับวงการขนส่ง-รถใหญ่ของจริงอย่างไรก็ดี ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีงานที่ชัดเจนแบบงาน BUS & TRUCK นี้ เพื่อให้คนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เป็นจุดศูนย์กลางของรถใหญ่ เพราะใครๆ ก็มองแต่การจัดงานรถเล็ก แต่อาจจะลืมไปว่ารถบรรทุกคือจุดขับเคลื่อนโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งทางสถาบันไอดีฯ พร้อมสนับสนุนเสมอ และยิ่งปีนี้ ทางผู้จัด คือ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เดินทางมาเรียนเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนาด้วย ก็ยิ่งเป็นเรื่องดีที่จะสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องการขับรถที่ถูกวิธีให้แก่ผู้ประกอบการและคนขับรถ เพราะเราก็ติดตาม BUS & TRUCK มานานมากแล้ว และก็เห็นได้ชัดว่า BUS & TRUCK นี่แหละ คือแหล่งความรู้เกี่ยวกับวงการขนส่ง วงการรถใหญ่ของจริงโดย…ยกล้อที่มา : https://www.busandtruckmedia.comอ่านต่อ


รับสมัคร"ครูฝึกสอนขับรถ" จำนวนมาก


รับสมัคร"ครูฝึกสอนขับรถ" จำนวนมากคุณสมบัติมีใบอนุญาตครูฝึก หรือ ไม่มีใบอนุญาตครูฝึกแต่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 3 ปีสถานที่ทำงานขอนแก่นลำลูกกา(ปทุมธานี)แก่งคอย(สระบุรี)กรุงเทพมหาสารคามติดต่อคุณ ปวีณาพัต ฝ่ายบุคคลโทร. 043228899email : idhr@iddrives.co.thอ่านต่อ


เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง sales & marketing


เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง sales & marketingรายได้+คอมมิชชั่น 15,000-30,000 บาท( แล้วแต่ความสามารถ)หากคุณเป็นหญิงหรือชายที่มีอายุ ตั้งแต่ 25-40 ปี - จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป- มีทักษะการเสนอขายงานดี- ชอบความท้าทาย- ต้องการพิชิตเป้าหมาย- กระหายคอมมิชชั่นหากมีประสบการณ์ ขายระบบแบบ B2C B2B B2G จะพิจารณาเป็นพิเศษสนใจสมัครด้วยตนเองที่คุณปวีณาพัต(ฝ่ายบุคคล)บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ โนนทัน ขอนแก่น)หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์043-228899หรือส่งประวัติและ เรซูเม่ มาที่Email : idhr@iddrives.co.thมาเป็นครอบครัวที่เติบโตไปพร้อมกัน กับเราสิคะอ่านต่อ


ข่าวดีสำหรับประชาชน และทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน รับจำนวนจำกัด 500 ท่าน


สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และบริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด จังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ.......โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”   กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พร้อมกัน 10 จุดทั่วประเทศ   บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด จ.ขอนแก่น ได้รับมอบ1. เสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์  500 ตัว2. หมวกที่มีตราสัญลักษณ์   500 ใบมาแจกในวันดังกล่าว  ทางบริษัทฯเห็นว่าประชาชนในจังหวัดขอนแก่นมีส่วนสำคัญที่จะมาร่วมกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน"                        (เลขที่ใบอนุญาต นร.๐๑๐๑/๓๑๖๔)ขั้นตอนการสมัครรับสิทธิ์ คลิปแนะนำการสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์ คลิกที่นี่รายละเอียดโครงการดังนี้  วันที่  2  พฤษภาคม 2562   สถานที่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   เวลา 08.09-09.30 น. เช็คสิทธิ์และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตามช่องทางออนไลน์ Application “M-Help Me ”   เวลา 09.39-10.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขก/ประธาน กล่าวเปิดงานและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม (ถ่ายทอดสด) พร้อมกันทั้งหมด 10 จุดทั่ว ประเทศได้แก่ กรุงเทพฯ/จ.ขอนแก่น/จ.เชียงใหม่/จ.พิษณุโลก/จ.นครราชสีมา/จ. อยุธยา/จ.กาญจนบุรี/จ.กระบี่/จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย )/จ.สงขลา ( หาดใหญ่ )  เวลา 10.00-11.30 น. เริ่มทำการแจกเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ และหมวกที่มีตรา สัญลักษณ์ ในการทำดีด้วยหัวใจ( เลขที่ใบอนุญาต นร.๐๑๐๑/๓๑๖๔ ) ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 พร้อมกัน10 จุดทั่วประเทศ- เสื้อ จำนวน 500 ตัว - หมวก จำนวน 500 ใบ   เวลา 11.30-12.30 น. จิตอาสา ทำความดี บริเวณรอบโรงเรียน  เวลา 12.30-12.00 น. ประธานและคณะทำงานกล่าวขอบคุณจิตอาสา ถ่ายรูปร่วมกันและกล่าวปิดงานทาง บริษัทฯ เห็นว่าประชาชนในจังหวัดขอนแก่นมีส่วนสำคัญที่จะมาร่วมกิจกรรมโครงการ “ จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”ดังนั้นบริษัทฯจึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนในระบบ Application “M-Help Me ” และมาทำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                                                                   บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดตัวอย่าง โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พร้อมกัน 10 จุดทั่วประเทศอ่านต่อ


ภาพบรรยากาศการอบรมวินัยจราจรสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัย


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดอบรมวินัยจราจรสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน  โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี ก่อนนำเด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้ทราบถึงกฎวินัยจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจร รวมทั้งกฎหมายเบื้องต้น ให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนต่อส่วนรวม ที่ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร.ร.เทศบาลสวนสนุก ร.ร.เทศบาลบ้านโนนทัน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร.ร.มณีอนุสรณ์ศึกษาร.ร.เทศบาลบ้านโนนชัย และร.ร.คุ้มหนองคู ระหว่างวันที่ 5 -15 กุมภาพันธ์ 2562ดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ขอน้อมบุญโรงทานงานเตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ขอน้อมบุญโรงทานงานเตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ แจกน้ำดื่มไอดี ที่ หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกรคาม 2562ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก


เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ เข้ารับการทดสอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้หนังสือรับรองจากสถาบัน TPQIสถานบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกที่มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 บ.2 ขึ้นไป เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในอาชีพ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน>>ผู้ที่สนใจส่งพนักงานสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานสมรรถนะ สามารถติดต่อ คุณพัชรี กวีสวัสดิ์ 088-5486110ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


การอบรมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน จังหวัดขอนแก่น "


สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน จังหวัดขอนแก่น " เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวาสนาเคียมห้วยรีสอร์ท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


ขับขี่ปลอดภัยวันเด็กไปกับไอดีไดร์ฟเวอร์


วันเด็กปีนี้ ขอเชิญน้องๆหนูๆ มาร่วมกิจกรรมกับเราที่ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาโนนทัน(สำนักงานใหญ่)ภายในงานพบกับ* ขนม ไอศกรีม ของรางวัล มากมาย * เกมส์ขับรถบรรทุกเสมือนจริง* มาเป็นนักบินโดรน * กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยชิงของรางวัลมากมายพบกันวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาโนนทันแผนที่ : https://goo.gl/maps/DpyMLABkuMD2อ่านต่อ


หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ IDDRIVER


ใครยังไม่รู้ ไอดีเรามีหลักสูตรอะไรบ้างหลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่รถยนต์หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์....... ปล. ราคาใหม่แล้วน้าาาาาาอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://www.facebook.com/iddrivercontact/ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาได้เลย (จนท.น่ารัก)สาขาโนนทัน (ขอนแก่น) 043-224 000, 043-227229 สาขาเลี่ยงเมือง (ขอนแก่น) 043-306 868, 098-5862434 สาขามหาสารคาม (มหาสารคาม) 043-706795, 094-2674447สาขาลำลูกกา (ปทุมธานี) 02-1496 493สาขาแก่งคอย (สระบุรี) 036-670355, 099-0316060สาขาชุมแพ 043-000224, 061-9243030สาขาบ้านไผ่ 043-000217, 061-9241881สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-424270, 099-4725222ดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


บริษัทไอดีไดรฟ์ มอบทุนการศึกษา และของขวัญให้กับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด โดยคุณยุวดี แสงสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการการเงิน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้กับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรม “รวมพลังเยาวชนไทยทำความดี” ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561ดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่นช่วยกันเติมเต็มรอยยิ้ม ความฝัน ความหวัง และเสริมสร้างพลังคนพิการสิ่งดีๆให้สังคมไทย


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ผู้แทนบริษัท ไอดีไดร์ฟ จำกัด ได้มอบเงินและน้ำดื่มให้ท่านพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (นายสุธี ศรสวรรค์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งร่วมสนับสนุน การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ช่วยกันเติมเต็มรอยยิ้ม ความฝัน ความหวัง และเสริมสร้างพลังคนพิการสิ่งดีๆให้สังคมไทยต่อไป งานครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ จังตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก TPQI


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561  นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่นได้สนับสนุนให้พนักงานขับรถของศูนย์สร้างทางขอนแก่น ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 - 4  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับหน่วยงาน ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และ 2  จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)  TPQI  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้การทดสอบได้ดำเนินงานโดย คณะกรรมการผู้ทดสอบฯ ที่มีประสบการณ์จากสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ ณ สนามสอนขับรถและสอบใบขับขี่ เดอะโปรเฟชชั่นแนล  ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น - ชุมแพดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


อยากเรียนขับรถต้องที่นี่ ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาแก่งคอย ทับกวาง สระบุรี


รู้กันรึยัง ไอดีไดร์ฟเวอร์ เรามีสาขาที่แก่งคอยด้วยนะ อยากเรียนขับรถต้องที่นี่ ไอดี ไอดี ไอดีเท่านั้น ครูฝึกเราเป็นกันเอง น่ารักตลอด เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวบ้าง ร้อนบ้างเดาใจไม่ถูกเลย ครูฝึกแอบเป็นห่วงนักเรียน มาเรียนขับรถต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะเรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ เรียนครบจบที่ไอดีไดร์ฟเวอร์รถยนต์รถจักรยานยนต์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อLine : @iddriver โทร : สาขาแก่งคอย (สระบุรี) 036-670355, 099-0316060สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


รับสมัคร ผู้ช่วยงานโครงการ 1 อัตรา


รับสมัคร ผู้ช่วยงานโครงการ 1 อัตราคุณสมบัติ*ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป*วุฒิการศึกษา ปวส*สาขาการตลาด สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Microsoft office*สามารถใช้งาน photoshop ได้บุคลิกดี รักงานบริการสามารถทำงานล่วงเวลาได้ติดต่อคุณพัชรี กวีสวัสดิ์ 088-5486110บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)อ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561


บริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ บริหารงานโดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกที่มีใบขับขี่ ท.2,บ.2 ขึ้นไป เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ สนามสอบเดอะโปรเฟชชั่นแนล เลี่ยงเมืองขอนแก่น (มิตรภาพ-ชุมแพ)#TPQI #IDDRIVER #IDDRIVES #สอนขับรถ #เรียนขับรถดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก


บริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ บริหารงานโดยบริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกที่มีใบขับขี่ประเภท ท.2 บ.2 ขึ้นไป เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2561 ณ สนามสอบไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขามหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ดสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน " ฟรี " >>>รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป<<<ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพัชรี กวีสวัสดิ์ 088 - 5486110#เปิดรับสมัครสอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย#พนักงาน #ผู้ประกอบการ #ผู้บริหารสอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/iddrivercontact/posts/963837767137562?__tn__=-UC-Rอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้มอบกรวยจราจรให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะอาจารย์มารับมอบกรวยจราจร


คุณทัศพล แสงสุรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรได้มอบกรวยจราจรให้กับอาจารย์พัฒนา ยอดสะอึ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูมและคณะอาจารย์มารับมอบกรวยจราจร เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการขับขี่และการใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้องต่อกฎระเบียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใช้ประโยชน์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เข้าร่วมงานดิวธุรกิจจากสมาชิก K SME Care ภาคอีสาน เป็นการ show case ธุรกิจของสมาชิกนักธุรกิจในขอนแก่น


คุณณัชชา แสงสุรศักดิ์ เลขานุการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดและคุณทัศพล แสงสุรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานดิวธุรกิจ ช้อปของเด็ด ฟังเรื่องWOW จากสมาชิก K SME Care ภาคอีสาน เป็นการ show case ธุรกิจของสมาชิกนักธุรกิจในขอนแก่น ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกรู้ว่าเราทำอะไร ขายอะไร อยากจะซื้ออะไร หรือถ้ามีโปรโมชั่นน่าสนใจ สามารถดีลงาน หรือขอ contact เพื่อสร้างการขายได้ และบรรยายพิเศษจากหมอช้าง อ.ทศพร ศรีตุลา เรื่อง "ฮวงจุ้ยธุรกิจ" ช่วงเวลา 16.00-18.00 น. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ หอประชุมคณะวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูภาพเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


โครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งอัจฉริยะ Smart Bus Terminal Plus SBT+(มีคลิป)


ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง  โครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งอัจฉริยะ     Smart Bus Terminal Plus  หรือ SBT+บริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด  พลิกโฉม!!! เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ทันสมัย ก้าวสู่ล้ำสู่ยุค 4.0 ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถบัส รถโดยสาร โดยเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ได้แก่ “เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายพนักงานขับรถ Version1 ”ภายใต้การบริหารงานโดย1.คุณสุทธิ์สมร   แสงสุรศักดิ์ชัย  กรรมการผู้จัดการบริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด2.คุณวรรณี  เนตรสิงหนาท  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ3.คุณเฉลิมชัย  หุ่นนาครินทร์ทร  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร4.คุณธนภร  ธนวันต์กิตติ  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการตลาดและนวัตกรรม5.คุณศุภชัย  โพธิ์ศรีคูณ  ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ 6.คุณณัชชา  แสงสุรศักดิ์  ผู้จัดการบริหารสำนักงานบริษัทไอดีไดรฟ์จำกัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ พร้อมแล้วที่จะพลิกโฉม!!! เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ทันสมัย ก้าวสู่ล้ำสู่ยุค 4.0 ได้ติดตั้งจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทางแบบ Real-time ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน เข้าถึงรถโดยสารสาธารณะบริการสาธารณะที่ดีรวดเร็ว เพิ่มความสะดวกคล่องตัวด้วยแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal Plus  SBT + ” คือเลขาช่วยเหลือในการเดินทางวางแผนการเดินทางครบทุกช่องทาง และรอบรู้ทุกเส้นทาง คุ้มค่าทุกนาที บริหารเวลาได้อย่างแม่นยำ วันนี้ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 3  จังหวัดขอนแก่น นายสนิท  พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดตัวระบบ “Smart Bus Terminal Plus SBT +”  โครงการนี้จัดให้มีระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในของกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมสำหรับประชาชนคนส่วนใหญ่ ในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ ยังเป็นการปฏิรูประบบการให้บริการที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบประชารัฐ ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนในท้องถิ่น และประชาชน ด้วยการให้บริการข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทางที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแบบ Real-time พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางสู่ระบบขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เป็นการสร้างความต่อเนื่องการขนส่งสาธารณะทั้งระบบในทุกรูปแบบ (Connectivity) ตั้งแต่ต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางสถานที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคุณสุทธิ์สมร  แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ระบบ “Smart Bus Terminal ( SBT +1 )” เป็นการต่อยอดใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ที่ติดตั้งในรถโดยสารประจำทางตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด บวกกับระบบRFID เพื่อสร้างมาตรฐานการเดินทางและมาตรฐานสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว   จากประสิทธิภาพในการตรวจสอบตำแหน่งรถโดยสารประจำทางจากฐานข้อมูล GPSของกรมการขนส่งทางบก และระบบRFID ทำให้รู้เวลารถเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแบบ Real-time โดยติดตั้งจอแสดงตารางการเดินรถ ขาเข้าและขาออก ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนจังหวัด ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏในจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนรถ ประเภทรถ เที่ยวรถ เส้นทางเดินรถ เวลาเข้าเวลาออกชานชาลา สถานีต้นทางและปลายทาง ส่งผลให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสียเวลารอคอยรถโดยสารเป็นเวลานาน เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในการเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถวางแผนการเดินทางด้วยระบบ “Smart Bus Terminal  SBT +”  บริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ยกระดับความปลอดภัยจากการเดินทาง ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด จึงได้ผลิตนวัตกรรม “เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างการพนักงานขับรถ Version1 ”เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ การเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ ยังยกระดับการเข้าถึงไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือที่ใดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal Plus SBT + )” ซึ่งจะแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนจอแสดงตารางการเดินรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแบบ Real-time ทั้งยังสามารถค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เช่น ข้อมูลตารางเดินรถไฟและตารางเที่ยวบิน ของแต่ละสถานี รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Androidติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/idkleverชมคลิปคลิกเลยอ่านต่อ


ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอระบบนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Khonkaen Smart City 4.0


คุณสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอระบบนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Khonkaen Smart City 4.0 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 อ่านต่อ


รับสมัครด่วน ครูฝึกสอนขับรถ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 3 ปีขึ้นไป


ไอดีไดร์ฟเวอร์ผู้นำด้านธุรกิจสถาบันสอนขับรถ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี ไอดีไดร์ฟเวอร์เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่าแพร่หลาย มีสาขาทั้งหมด 8 สาขาทั่วประเทศ และมีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น เรากำลังมองหาครูฝึกสอนขับรถเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกับเรารับสมัครด่วน!ครูฝึกสอนขับรถ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 3 ปีขึ้นไปคุณสมบัติ-ไม่จำกัดเพศ-มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 3 ปีขึ้นไป-มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไปรายได้ -15,000+ บาท(อยู่ที่ความสามารถและประสบการณ์)-สวัสดิการสถานที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ (โดยเฉพาะ กรุงเทพ, ปริมณฑล ภาคอีสาน โดยเฉพาะ ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด)สนใจสมัครงานติดต่อคุณ ปวีณาพัต 043-228899ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย


บริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ บริหารงานโดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ สนามสอบเดอะโปรเฟชชั่นแนล เลี่ยงเมืองขอนแก่น (มิตรภาพ-ชุมแพ)โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ โรงเรียนสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์-สาขาลำลูกกา(ปทุมธานี) -สาขามหาสารคาม-สาขาแก่งคอย(สระบุรี)สามารถส่งเอกสาร บัตรประชาชน ใบขับขี่ ประเภท ท.2 หรือ ท.3 รถหัวลาก ส่งมาสมัครได้เอง หรือในนามบริษัทฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน " ฟรี " >>>รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป<<<ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพัชรี กวีสวัสดิ์ 088 - 5486110สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/iddrivercontact/posts/942650719256267อ่านต่อ


ภาพกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้ารับฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สอนเด็กนักเรียนเรื่องกฏหมายจราจร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  ตามท้องถนน ให้สวมหมวกกันน๊อก เสริมสร้างความรู้ในการใช้รถใช้ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ เน้นให้ผู้ขับขี่ภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมอ่านต่อ


ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา"


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย กลุ่มเด็กจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชนทั้งความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม เช่น เด็กยังขาดความชำนาญและความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จึงจัดอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ก่อนนำเด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้ทราบถึงกฎวินัยจราจร ป้ายเตือน เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจร รวมทั้งกฎหมายเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กๆ ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ยากลำบาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษาอ่านต่อ


รับสมัคร พนักงานขับรถบรรทุกมีใบขับขี่ตั้งแต่ ท.2 ขึ้นไป (จำนวนมาก)


งานดี  เงินดี  อนาคตมั่นคง โอกาสดีที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และID DRIVER ผู้นำด้านธุรกิจสถาบันสอนขับรถ แค่มีใจ รักในอาชีพ มีความรับผิดชอบ ด้วยประสบการณ์ยาวนาวกว่า 25 ปี เรากำลังมองหานักขับมืออาชีพเพื่อร่วมงานกับเรารับสมัครด่วน!พนักงานขับรถบรรทุกมีใบขับขี่ตั้งแต่ ท.2 ขึ้นไป (จำนวนมาก)คุณสมบัติ-ไม่จำกัดเพศ-มีใบขับขี่ตั้งแต่ ท.2 ขึ้นไป-มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษรายได้ 25,000 - 40,000 บาท(อยู่ที่ความสามารถและประสบการณ์)สถานที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ(โดยเฉพาะ กรุงเทพ ,ปริมณฑล,อีสาน)สนใจสมัครงานติดต่อคุณ ปวีณาพัต 043-228899ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดFB สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์อ่านต่อ


ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย"


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งผู้ร่วมเดินทางเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยFB สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ไอดี ไดร์ฟเวอร์อ่านต่อ


อบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้นโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก


กิจกรรมอบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้นโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจรเพื่อสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้การขับขี่ปลอดภัยดูภาเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด สนับสนุนสนามฝึกซ้อมให้กับทีมนักแข่งเซมิฟอร์มูล่า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


บริษัทไอดี ไดรฟ์ จำกัด สนับสนุนสนามฝึกซ้อมให้กับทีมนักแข่งเซมิฟอร์มูล่า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561อ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด มอบกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน


บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด มอบกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ


รถยนต์ที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี


รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี1.1 รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน1.2 รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถดังนี้-รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป-รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป-รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป-รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไปสถานที่ตรวจสภาพ2.1รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะนำไปตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้2.2รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นยกเว้น1.รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก2.รถของส่วนราชการ บุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก3.รถที่มีการดัดแปลงสภาพ รถที่เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถ หรือเลขเครื่องยนต์ รถที่ขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปี ฯลฯ ให้นำรถไปตรวจสภาพ ณ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบกFB สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์อ่านต่อ


8 โรคไม่ควรขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง


8 โรคไม่ควรขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรงการเกิดอุบัติบนท้องถนนเกิดขึ้นแทบทุกวัน นอกจากความประมาทแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้อื่นอีกด้วย วันนี้เรามาดู 8 กลุ่มโรคเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ไม่ควรขับรถเด็ดขาด1.โรคที่เกี่ยวกับสายตาต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อมทำให้ขับรถในเวลากลางคืนแล้วมองไม่ชัด ส่วนคนเป็นต้อหินทำให้มุมสายตาแคบลง มองเห็นภาพส่วนรอบได้ไม่ดี และมองเห็นแสงไฟบอกทาง หรือไฟหน้ารถพร่าได้2.โรคไขข้อ ข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการขับรถ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ทำให้เหยียบเบรกได้ไม่เต็มที่ ข้อเท้าอักเสบปวดจากโรคเก๊าต์ ทำให้ขยับลำบาก โรคกระดูกคอเสื่อม ทำให้ปวดคอ เอี้ยวคอดูการจราจรได้ลำบาก หรือมีอาการปวดหลังจากกระดูกหลังเสื่อม ทำให้นั่งขับรถได้ไม่นาน3.โรคพาร์กินสันมีอาการแข็งเกร็ง มือสั่น เท้าสั่น ทำอะไรช้าลง ทำให้ขับรถได้ไม่ดี4.โรคหัวใจอาจมีอาการแน่นหน้าอก เมื่อขับรถนานๆ เครียดจากรถติด5.โรคลมชักเมื่อมีอาการชักจะเกร็ง และกระตุกไม่รู้สึกตัว6.โรคหลอดเลือดสมองทำให้แขนขาไม่มีแรงขับรถ เหยียบคันเร่ง เหยียบเบรกหรือเปลี่ยนเกียร์ บางคนมีอาการเกร็งจนขากระตุกเวลาเหยียบคันเร่งหรือเบรก บางคนประสานงานแขนกับขาไม่ดี หรือสมองสั่งให้แขนขาทำงานไม่ได้ดีเหมือนเดิม ความไวของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ลดลง 7.โรคทางสมองที่ยังเป็นไม่มากมีอาการหลงลืม ขับรถหลงทางในบางครั้ง การตัดสินใจช้าและสมาธิไม่ดี8. โรคเบาหวานทำให้มีอาการ หน้ามืด ใจสั่น สมาธิไม่ดี ตาพร่า ถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำลงFB สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์อ่านต่อ


รับสมัครพนักงานด่วนนนน ตำแหน่ง กราฟฟิค ดีไซน์ แผนก Digital Marketing


รับสมัครด่วนนนนนนน บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด(โรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์)รับสมัครพนักงานตำแหน่ง กราฟฟิค ดีไซน์แผนก Digital Marketingคุณสมบัติ1.วาดการ์ตูน หรือสร้างกราฟิค สร้างคอนเทนท์ได้เร็ว เช่น การ์ตูนลายเส้นง่ายๆ เพื่อให้ผลิตคอนเทนได้เร็ว ไม่จำกัดเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคอนเทนท์ 2.ทำงานภายใต้แรงกดดัน และทำงานล่วงเวลาได้สถานที่ : ไอดีไดรฟ์ สาขาสำนักงานใหญ่ โนนทันวันเวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.(ทดลองงาน 3 เดือน)ส่งตัวอย่างผลงานและประวัติมาที่ Email : iddm@iddrives.co.thอ่านต่อ


หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์


หลักสูตรรถยนต์หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่รถยนต์(สอบที่โรงเรียน)อายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 15 ชม. (ปฎิบัติ 10 ชม. อบรม 5 ชม.) ราคา 5,000 บาทราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตร 305 บาท(จ่ายที่ ขนส่ง)  เอกสารที่ต้องใช้ -ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ(ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก) -สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและอบรมได้ ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 5 ชั่วโมง)1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2.ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ3.ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์2.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ3.ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง--------------------------------------------------------------------------------หลักสูตรรถจักรยานยนต์หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่จักยานยนต์(สอบที่โรงเรียน)อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 15 ชม. (ปฎิบัติ 10 ชม. อบรม 5 ชม.) ราคา 1,000 บาท ราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตร 205 บาท(จ่ายที่ขนส่ง)เอกสารที่ต้องใช้ -ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ(ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก)  -สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและอบรมได้ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 5 ชั่วโมง)1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2.ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย3.ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์2.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ--------------------------------------------------------------------------------หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกสำหรับใบอนุญาตชนิดที่ 2  ที่มีใบอนุญาตชนิดที่ 1 มาแล้ว  (30 ชั่วโมง)ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ3.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 20 ชั่วโมง)1.ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น3.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง--------------------------------------------------------------------------------หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับใบอนุญาตชนิดที่ 2 ที่ไม่มีใบอนุญาตชนิดที่ 1 (41 ชั่วโมง)ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 15 ชั่วโมง)1.ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ3.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น4.ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 26 ชั่วโมง)1.ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น3.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง--------------------------------------------------------------------------------หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกชนิดรถลากจูง สำหรับใบอนุญาตชนิดที่ 3  ที่มีใบอนุญาตชนิดที่ 2 มาแล้ว (26 ชั่วโมง)ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 6 ชั่วโมง)1. ความหมายลักษณะรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง2.การขับรถให้ประหยัดน้ำมันภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 20 ชั่วโมง)1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถลากจูง และพื้นฐานของการขับรถลากจูง1.1การแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง1.2การตรวจสอบรถประจำวัน1.3บัญญัติ 8 ประการ ก่อนออกจากรถ และจุดบอดของรถลากจูง1.4การแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง และการใช้งาน1.5การฝึกหัดขับรถลากจูงโดยการเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้น การใช้สัญญาณ1.6การฝึกการต่อและปลดหางพ่วง1.7 การฝึกหัดขับรถลากจูง ขับเดินหน้าและถอยหลัง1.8การฝึกหัดขับรถลากจูงในสภาพถนนต่างๆ เช่น ทางโค้งซ้าย โค้งขวา วงเวียน ทางลาดชัน2.การฝึกหัดขับรถลากจูงในท่าฝึกต่างๆ2.1การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า2.2การกลับรถ2.3การขับรถเดินหน้า และถอยหลังเข้าซองตรง2.4การขับรถถอยหลัง เข้า - ออก จากช่องว่างด้านซ้าย2.5การขับรถเดินหน้า เข้า - ออก ในช่องว่างที่เป็นมุมฉาก2.6การหยุดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพานติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาโนนทัน (ขอนแก่น) 043-224 000, 043-227229 สาขาเลี่ยงเมือง (ขอนแก่น) 043-306 868, 098-5862434 สาขามหาสารคาม (มหาสารคาม) 043-706 894สาขาลำลูกกา (ปทุมธานี) 02-1496 493สาขาแก่งคอย (สระบุรี) 036-670355, 099-0316060สาขาชุมแพ 043-000224, 061-9243030สาขาบ้านไผ่ 043-000217, 061-9241881สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-424270, 099-4725222FB สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์อ่านต่อ


แพคเกจ เปียกฝน ลูกค้าเก่าไอดีไดร์ฟเวอร์ชวนเพื่อนมาเรียนรับของสมนาคุณฟรี!


แพคเกจ เปียกฝน ลูกค้าเก่าไอดีไดร์ฟเวอร์ชวนเพื่อนมาเรียนรับของสมนาคุณฟรี!!เพื่อน นำใบเสร็จเก่ามาแสดงในวันสมัครหรือถ่ายรูปส่งมาจองได้ ลดทันที่ 200 บาท เจ้าของใบเสร็จ รับเสื้อคอปก จากไอดีไดร์ฟเวอร์ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561สงวนสิทธิ์เฉพาะหลักสูตรรถยนต์ส่งนบุคคลเท่านั้นลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 โปรโมชั่นเท่านั้น ****ลูกค้าที่มีบัตรส่วนลด อด นะจ๊ะ****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาโนนทัน (ขอนแก่น) 043-224 000สาขาเลี่ยงเมือง (ขอนแก่น) 043-306 868สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) 043-000224สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) 043-000217สาขามข. (ขอนแก่น) 043-424270สาขามหาสารคาม (มหาสารคา) 043-706 894สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (มหาสารคาม) 061-9241313สาขาลำลูกกา (ปทุมธานี) 02-1496 493หรือ ติดต่อ inbox แฟนเพจสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ไอดีไดร์ฟเวอร์สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์อ่านต่อ


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินโครงการ วัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ภายใต้นโยบายลดโรค เพิ่มสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร วัยทำงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ให้ปลอดภัยจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีสุขภาพจิตดี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดอ่านต่อ


ขับรถยังไงให้เป็นมือโปร


7 วิธี เปลี่ยนสาวๆ ให้เป็นเซียน "ขับรถ"ขับรถแย่ ใช่ว่าจะเป็นผู้หญิงเสมอไป!! สาวๆ คนไหนมีปัญหาเรื่องการขับรถหรือโดนคำครหาว่าขับรถแย่อยู่หละก็ วันนี้เรามีวิธีการขับรถ ที่จะเปลี่ยนคุณผู้หญิงให้กลายเป็นเซียนขับรถขั้นเทพได้ แค่ทำตาม 7 ข้อนี้เลยครับ1. รถยนต์ต้องพร้อมไม่ว่าจะน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ยางรถ ไฟหน้า ไฟท้าย ควรได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทางที่ดีหมั่นตรวจสอบรถของคุณอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับ และเช็คอุปกรณ์ที่ควรมีติดรถอย่าง เครื่องมือประจำรถ ยางสำรอง ไฟฉาย คู่มือประกันภัย ว่ายังใช้งานได้หรือไม่2. ร่างกายต้องพร้อมขับรถต้องใช้สายตาในการมองถนนให้ทั่วถึงและมีสติ ยิ่งตอนขับรถในเวลากลางคืน ถ้าสายตาพร่ามัว หรือรับประทานยาที่ทำให้มีอาการง่วง เพลีย ให้หยุดขับทันที และที่สำคัญ เมาไม่ขับนะครับ3. ให้สัญญาณรถก่อนเลี้ยวทุกครั้งความไม่คุ้นเคยในการเปิดไฟเลี้ยวของสาวๆ หลายคน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน เพราะรถคันอื่นไม่สามารถเดาใจคุณ การเปิดสัญญาณรถเพื่อบอกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือ เลี้ยวขวาก่อนจึงดีที่สุด เป็นการขอทางเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุครับ4. เว้นระยะห่างกับคันหน้าทุกครั้งที่ขับรถ ให้กะระยะห่างระหว่างรถของคุณกับรถคันข้างหน้าให้พอมีที่ว่างอย่างเหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ต้องเบรกกะทันหัน หรือรถคันหน้าเข้าผิดเกียร์ รถไล่มาหาเรา การมีพื้นที่เว้นระยะนั้นจะทำให้คุณหยุดรถหรือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย รถไม่ชนกันแน่นอน 5. หลบรถคันที่สูงกว่า อย่าขับตามรถพ่วง รถบรรทุก รถสิบล้อ รถพวกนี้จะมีขนาดใหญ่และสูงกว่ารถธรรมดาทั่วไป ถ้าคุณขับตามหลัง จะทำให้ทัศนวิสัยในการขับแลงแย่ คือมองไม่เห็นทางและเหตุการณ์ข้างหน้า 6. อย่าลังเล ไม่ยึกยักเอาความกล้าและมั่นใจเข้าสู้ ใครที่ยังลังเล ไม่กล้าตัดสินใจเวลาขับรถ กลัวเฉี่ยวกลัวชน ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะถ้าผู้หญิงที่มีความกล้าตัดสินใจ จะไม่ขับยึกยักจนเกิดอุบัติเหตุได้ 7. ขับช้า ไม่ควรแช่ขวาอีกข้อตกลงที่ควรรู้ ถ้าคุณเป็นคนขับรถช้าให้อยู่เลนกลาง ไม่ก็เลนซ้าย ถ้าขับเร็วถึงจะอยู่เลนขวา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อตัวคุณ รถคุณ และรถคันอื่นๆ ครับเพียงเท่านี้ เราก็จะกลายเป็นสาวมั่นสุดสตรอง กล้าขับรถออกจากบ้านแบบสบายใจแล้วหละครับ แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นชื่อว่า อุบัติเหตุ เราขับรถดีแค่ไหน ถ้ามีรถคันอื่นประมาทแล้วขับมาชนเรา ก็เสียหายได้ขอบคุณข้อมูลจาก www.tqm.co.thอ่านต่อ


ไอดี จัดกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โรงเรียนเมทนีดล


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เรียนรู้การขับขี่ยานพาหนะตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ที่เน้นให้ผู้ขับขี่ภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเมทนีดลอ่านต่อ


สร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี ก่อนนำเด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้ทราบถึงกฎวินัยจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจร รวมทั้งกฎหมายเบื้องต้น ให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนต่อส่วนรวม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันอ่านต่อ


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ รับสมัครด่วน ช่างตรวจสภาพรถ 6 ตำแหน่ง


เปิดรับสมัครด่วนไอดี ไดร์ฟเวอร์รับสมัครช่างตรวจสภาพรถ 6 ตำแหน่ง(มีบัตรช่างตรวจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)ประจำสาขาต่อไปนี้สาขาขอนแก่น 2 ตำแหน่งสาขามหาสารคาม 2 ตำแหน่งสาขาแก่งคอย-ทับกวาง (จังหวัดสระบุรี) 2 ตำแหน่งสนใจติดต่อ https://www.facebook.com/iddrivercontact/หรือ Tel : 043-228899อ่านต่อ


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และวินัยจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงด้านความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


ปตท ร่วมกับ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ขับดี มีสุข ทุกเส้นทาง


ปตท ร่วมกับ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ขับดี มีสุข ทุกเส้นทางใน "โครงการอบรมหลักสูตรการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย ได้ใบอนุญาตขับขี่(Good Rider)"ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”


คุณธนภร ธนวันต์กิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการตลาดและนวัตกรรม คุณณัชชา แสงสุรศักดิ์ เลขานุการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อน้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอสม่ำเสมอปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่มา คลิ๊กอ่านต่อ


โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจเป็นนักขับรถบรรทุกหญิงมืออาชีพ


โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นนักขับรถบรรทุกหญิงมืออาชีพ สถาบันสอนขับรถ ไอดี ไดรฟ์เวอร์ ร่วมกับ ฟูโซ่จัดตั้งโครงการ ฟูโซ่ ไดรฟ์ (FUSO DRIVE) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักขับรถบรรทุกหญิงมืออาชีพ เรียนรู้ทักษะ และความใส่ใจกับการใช้รถใช้ถนน เพื่อนร่วมทาง พร้อมมอบโอกาสในการทำงาน สร้างรายได้สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ สถาบันไอดี ไดรฟ์เวอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


ไอดี จัดอบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดอบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


บรรยากาศ การอบรมเพื่อสอบใบขับขี่ สาขาโนนทัน


บรรยากาศ การอบรมเพื่อสอบใบขับขี่ เมื่อวันที่ 9 และ 13 มิถุนายน 2561 ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจต่อบริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ค่ะดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


เล็งขึ้นค่าปรับไม่สวมหมวกนิรภัยเป็น 1,500 บาท !!


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจจราจร ได้มีการแถลงผลการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุบนถนนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามโครงการ "กรุงเทพมหานครเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% "จากผลการปฎิบัติการแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของตำรวจนครบาล มีประชาชนที่กระทำความผิดซ้ำในการไม่สวมหมวกที่พบว่าก็ยังมีอยู่ในหลายพื้นที่โดยการลงโทษนั้นนอกจากกฎหมายที่ลงโทษผู้ที่ขับขี่แล้ว ตำรวจจะเน้นการลงโทษกับผู้ที่ซ้อนท้ายมอไซต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยพร้อมกับจะเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จากค่าปรับ 1,000 บาท ขอปรับเพิ่มค่าปรับขึ้นเป็น 1,500 บาท ที่มา คลิ๊กอ่านต่อ


เรียนรู้เรื่องของโดรนหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ อากาศยานไร้คนขับ ในรายการ คลิ๊กไอเดียยยยย....


โดรนใครว่าของเล่น ปัจจุบันโดรนมีฟังก์ชั่นมากมายให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย แต่อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากตัวผู้ใช้เอง จึงต้องมีการเรียนรู้ ทำความเข้าใจก่อนการใช้งาน " โดรน " อุปกรณ์การถ่ายภาพมาแรงของนักท่องเที่ยวและช่างภาพ ความสามารถในการบินหามุมแปลกๆ ความสามารถของกล้องบนตัว และราคาของตัวโดรนที่เริ่มจับต้องได้มากขึ้น ทำให้ทุกวันนี้ใครๆก็สามารถเป็นนักบินโดรนกันได้ทั้งนั้น การบินโดรนนั้นมีทั้งแบบ บินเล่นๆเหมือนเครื่องบินบังคับ ,บินถ่ายภาพทำแผนที่จริงจัง, บินถ่ายงาน 3D Mapping และบินแบบนักท่องเที่ยว” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561ดูคลิป คลิ๊กเรียนบินโดรนพร้อมขึ้นทะเบียนโดรนที่ DroneTTCเรียน ขึ้นทะเบียน ประกันภัยโดรน ครบจบในที่เดียวที่มา ฝ่ายรายการ สถานีวทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่นอ่านต่อ


วันสิ่งแวดล้อมโลก รวมพลังเครือข่ายประชารัฐ " รักษ์โลก เลิกพลาสติก " If you can't reuse it refuse it


บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ เข้าร่วมกิจกรรมในการประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามโรดแมป การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ และการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษ และการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองอัจฉริยะ( Smart City) หรือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแห่งการทำความดีเพื่อรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม แก่ทุกภาคส่วน จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่นที่มา http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNEVN6106050010009อ่านต่อ


งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน):TPQI "TPQI Day - พลิกโฉม สคช." "ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ" พิธีเปิดโดยประธานในพิธี รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Grand Diamond ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอ่านต่อ


อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลังข้อสอบ (Test Bank)


อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลังข้อสอบ (Test Bank) เพื่อรองรับระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System ฉบับปรับปรุง)" ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ต้องติดสติกเกอร์สะท้อนที่ตัวรถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่


เริ่มแล้วนะครับ สำหรับกฏหมายจราจร ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ต้องติดสติกเกอร์สะท้อนที่ตัวรถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่1).กฏหมายบังคับให้รถที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ต้องติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 2).สำหรับรถที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2561 ที่ติดแล้วแต่ติดไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขภายใน 1 มกราคม 25623).สำหรับที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2561 ที่ติดถูกต้องแล้ว แต่ใช้วัสดุไม่เป็นไปตามกำหนด ให้แก้ไขภายใน 1 มกราคม 2563ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่มา https://www.dlt.go.th/th/public-news/อ่านต่อ


งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 ที่ Khonkean International Convention and Exhibition Center


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เข้าร่วมงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 ที่ Khonkaen International Convention and Exhibition Center ภายใต้แนวคิด "SMART INDUSTRIAL FOR SMART CITY " นิทรรศการ SMART CITY แสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆของแต่ละอุตสาหกรรม และกิจกรรมอบรมสัมมนาหายหัวข้อ เช่น การใช้เทคดนโลยี IOT:Internet of Thing เป็นต้นเมื่อวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ เปิดรับสมัครครูสอนขับรถ สาขาแก่งคอย และสาขาปทุมธานี


บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ เปิดรับสมัครครูสอนขับรถ**ครูสอนขับรถ สาขาแก่งคอย**ครูสอนขับรถบรรทุก ลากจูง มีใบขับขี่ ท.3 สาขาปทุมธานีอ่านต่อ


การอบรมหลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน


โรงเรียน ไอดีไดร์ฟเวอร์ ลําลูกกา ปทุมธานี บริหารงานโดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดเข้าร่วม "การอบรมหลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน" ของ กรมการขนส่งทางบก ที่ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561อ่านต่อ


มาตรฐานพนักงานขับรถฉุกเฉิน โดย ไอดีไดร์ฟเวอร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561


ดูเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ที่บริษัทไอดีไดร์ฟเวอร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561


กิจกรรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ณ บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561    หัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561ภาคทฤษฎี    - แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง   - แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีอพยพหนีไฟ   - การค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยภาคปฏิบัติ   - การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง      และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ   - การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ   - การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสถาบันลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มีคลิป)


ผู้เข้าฝึกอบรมทั้งไทยและต่างชาติได้แก่ : กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียตนาม ในโครงการ Regional Training Program on Sustainable Transport Logistics Planning and Management (ของสถาบันลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ MOU Bussiness Matching) *เยี่ยมชม ID Drives Co.,Ltd. : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาแก่งคอย สระบุรีชมคลิปคลิกเลย https://youtu.be/fHLiVK2CSdQดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


ข่าวดี....ผู้เคยมีใบขับขี่มาแล้ว สามารถเรียนกับไอดีฯ ได้แล้ววันนี้


รู้หมือไร่ เอ้ย! รู้หรือไม่.....สำหรับผู้ที่เคยมีใบอนุญาตขับขีมาแล้วแต่ขาดเกิน 1ปี หรือ 3 ปีก็ตามหรือผู้มีใบอนุญาตและยังไม่หมดอายุสามารถเรียนขับรถที่ไอดีไดร์ฟเวอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่านต่อ


หนีพ่อมาลองขับรถ by FUSO


ดูคลิปคลิ๊กเลยอ่านต่อ


การอบรม พัฒนาศักยภาพการขับขี่อย่างมืออาชีพ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับขี่อย่างมืออาชีพ Defensive Riding Course  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊กอ่านต่อ


ทดสอบเพื่อขอรับรองใบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาพนักงานขับรถขนส่ง บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด


บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด ได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับรองใบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาพนักงานขับรถขนส่ง Professional Driver Certificate ที่ สถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา บริหารงานโดย  บจก.ไอดีไดรฟ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กอ่านต่อ


งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ์ศูนย์เอราวัณ ที่ สถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์(มีคลิป)


งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ์ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานครวันที่ 19-23 กพ.2561ที่ สถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกาดูคลิปคลิกเลยอ่านต่อ


แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียน-สอบใบอนุญาตขับขี่


ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ตามลิ้งที่แนบมา สำหรับใช้ในการสมัครเรียน-สอบใบอนุญาตขับขี่ดาวน์โหลด(คลิ๊ก)อ่านต่อ


บันทึกความร่วมมือ (MOU)มหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)กับสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์  (บริหารงานโดย บจก.ไอดีไดรฟ์ ) จัดฝึกอบรมโครงการ Smart Logistics Via Smart Driver เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่นดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กอ่านต่อ


ไอดีไดร์ฟเวอร์ บริหารงานโดย บริษัทไอดีไดร์ฟ จำกัด สนับสนุนงานแรลลี่การกุศล ของสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นี้


ไอดีไดร์ฟเวอร์ บริหารงานโดย บริษัทไอดีไดร์ฟ จำกัด สนับสนุนงานแรลลี่การกุศล  ของสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นี้อ่านต่อ


กิจกรรมลงนาม MOU วินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน(มีคลิป)


เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม บจก.ไอดีไดร์ฟเวอร์ โรงเรียนสอนขับรถยนต์และสอบใบขับขี่ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรมอบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้น ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนในเขต อ.เมืองขอนแก่น โดยมี นายกฤษดา มะลิซ้อน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น นายอภิชัย จำปานิล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ผู้บริหารสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ และผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้ง 20 แห่ง ร่วมกิจกรรมหลังจากนี้ ทางโรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ พร้อมด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานงานกับโรงเรียนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตก พร้อมกับจัดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเข้าไปอบรมวินัยการจราจรเบื้องต้น ให้แก่เยาวชน และนักเรียน ตามโรงเรียนแต่ละแห่งได้มีความรู้ความเข้าใจในวินัยการจราจร เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่วางไว้รายละเอียดเพิ่มเติม https://mgronline.com/local/detail/9610000008167ชมคลิป คลิ๊กที่นี่อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฏีด้วยระบบ e-classroom


อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฏีด้วยระบบ e-classroom โดย กรมการขนส่งทางบก ณ บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561ชมคลิปคลิ๊กเลยอ่านต่อ


ตัวแทนคณะโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น....ร้องเพลงอำนวยอวยพรและส่งความสุขเนื่องในโอกาสปีใหม่


ตัวแทนคณะโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น....ร้องเพลงอำนวยอวยพรและส่งความสุขเนื่องในโอกาสปีใหม่ให้กับคณะทำงาน บริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด ทางบริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ ขอขอบพระคุณและขอส่งความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าสมหวังทั้งคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคฯ ด้วยเช่นกันชมคลิป  คลิ๊กเลยอ่านต่อ


โครงการ"โรงเรียนเอกชน จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย" ประจำปี 2560


โครงการ"โรงเรียนเอกชน จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย" ประจำปี 2560 ได้ส่งมอบอาคารห้องสมุด " การศึกษาเอกชน รวมใจจิตอาสา" งบประมาณ 200,000 บาท และ. มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน 66 ทุน , ถุงยังชีพประชาชนยากจน , ปลูกป่าชุมชน , มอบชุดเครื้องคอมพิวเตอร์ใหม่ , มอบหนังสือเข้าห้องสมุด , ซ่อมแซมวัด , ถวายเพลและปัจจัยแด่พระสงฆ์ 9 รูป..รวมงบประมาณทั้งโครงการ 350,000 บาท.....ได้เสร็จสิ้นแล้ว ด้วยความประทับใจ..และรอยยิ้มอันอิ่มเอิบในบุญและการเป็นผู้ให้....ของทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาร่วมมอบในครั้งนี้....ผมขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่านทั่วประเทศไทย ที่ได้มีส่วนร่วมกัน บริจาคเงิน และอุทิศใจ อันบริสุทธินี้....ขอผลบุญที่ได้ทำร่วมกัน ขอให้ทุกท่านและคนที่ท่านรัก พบเจอแต่ความสุข ปราศจากโรคภัย  เจอแต่คนดี มีความร่ำรวย เงินทองใหลมาเทมา..เป็นผู้ที่มีอันจะให้ คนที่ขาดโอกาส ตลอดไป  สาธุๆ อนุโมทนาบุญ....เราจะทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ตลอดไปอ่านต่อ


สำรวจประเมิน


(คลิ๊ก)อ่านต่อ


กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถนน ที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง


กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถนน ที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดงขอขอบพระคุณอ้อ จากสำนักงานขนส่งทางบก จังหวัดขอนแก่น สำหรับการสนับสนุน Mascot และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้กับโรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560อ่านต่อ


คณะ ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก (UN ) มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขา ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดขอนแก่น


สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้พาคณะ ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก (UN ) มาศึกษาดูงานสอนขับรถโดยสาร และรถบรรทุกขนส่ง ณ โรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขา ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดขอนแก่นอ่านต่อ


สัมภาษณ์ สถาบันสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ในงาน SCANIA DRIVER COMPETITION THAILAND 2017(ชมคลิป)


ชมคลิป(คลิ๊กเลย)อ่านต่อ


การประชุมโรงเรียนเอกชน เพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการ จัดประชุมโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา เอกชนจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่นอ่านต่อ


บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยให้กับสถานีตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น 100ชุด


อ่านต่อ


โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาเข้าดูงานระบบ KST และ SCOM ณ สถาบันสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟ เวอร์ ขอนแก่น


อ่านต่อ


เจ้าหน้าศูนย์รัตนาภาฯขอนแก่น มาศึกษาดูงานระบบ KST ณ สถาบันสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟ เวอร์ ขอนแก่น


อ่านต่อ


อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการงานใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงาน ที่โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ ขอนแก่น


อาจารย์ ดร.อาคม  อึ่งพวง  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษารุ่น 14  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการงานใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงาน  ที่โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ ขอนแก่นอ่านต่อ


การเดินทางและการแต่งกายไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น


การเดินทางและการแต่งกายไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมีรถรับ-ส่ง ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00น.มี 11 จุด และจุดจอดรถเดินเท้าอีก 3 จุด ดังนี้รถรับ - ส่ง 11 จุด 1. ศูนย์ฝึกตำรวจภาค 4 จอดรถได้ 500 คัน ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลา 30 นาที 2. ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก จอดรถได้ 300 คัน ระยะทาง 8.4 กม. ใช้เวลา 20 นาที 3. ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จอดรถได้ 300 คัน ระยะทาง 6.3 กม. ใช้เวลา 15 นาที 4. เซ็นทรัลพลาซ่า จอดรถได้ 200 คัน ระยะทาง 6.8 กม. ใช้เวลา 15 นาที 5. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จอดรถได้300 คัน ระยะทาง 21.7 กม. ใช้เวลา 30 นาที 6. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จอดรถได้ 100 คัน ระยะทาง 2.1 กม. ใช้เวลา 5 นาที 7. โรงเรียนขอนแ่กนวิทยายน 2 ระยะทาง 1.4 กม. ใช้เวลา 4 นาที 8. โรงเรียนบ้านเลิงเปือย จอดรถได้ 150 คัน ระยะทาง 1.5 กม.ใช้เวลา 4 นาที 9. วัดสมศรีและโรงเรียนบ้านพระคือ จอดรถได้ 80 คัน ระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลา 2 นาที 10. วัดทุ่งเศรษฐี ระยะทาง 2.1 กม. ใช้เวลา 5 นาที 11. โรงเรียนหนองไฮโพธิ์ชัย ระยะทาง 2.5 กม. ใช้เวลา 8 นาทีจุดจอดรถเดินเท้า 12. ศาลาประชาคม หมู่ 6 ระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาเดินเท้า 9 นาที 13. หมู่บ้านแสงอรุณวิลล่า ระยะทาง 200 เมตร ใช้เวลาเดินเท้า 2 นาที 14. ศาลากลางบ้าน ระยะทาง 1.1 กม. ใช้เวลาเดินเท้า 11 นาทีการแต่งกายไปร่วมถวายดอกไม้จันทร์ผู้ชาย-สวมใส่เสื้อมีปกสีดำแบบสุภาพ มีแขน-กางเกงขายาวแบบสุภาพ(งดยีนส์)-รองเท้าหุ้มส้นสีดำผู้หญิง-สวมใส่เสื้อสีดำแบบสุภาพ มีแขน ไม่รัดรูป-กระโปรง ผ้าถุง หรือ เดรสยาวคลุมเข่า-รองเท้าหุ้มส้นสีดำติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย การจราจร และการขนส่ง จังหวัดขอนแก่น โทร.1584http://www.khonkaenlink.info/home/news/5071.htmlอ่านต่อ


โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ มั่นใจอบรมต่อใบขับขี่กับไอดีไดร์ฟเวอร์


ขอขอบคุณ...โตโน่ ภาคิน  คำวิลัยศักดิ์     ขอขอบคุณนักร้องนักแสดงคุณภาพอย่างโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์  ที่มั่นใจเชื่อใจมาอบรมต่อใบขับขี่ กับทางโรงเรียนไอดีไดร์ฟเวอร์ของเราโดยมี คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถมืออาชีพ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่นส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมฝ่ายคมนาคม คุณวรรณี เนตรสิงหนาท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ คุณณัชชา แสงสุรศักดิ์ เลขานุการคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถมืออาชีพ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติด้วย ณ โรงเรียนสอนขับรถมืออาชีพ ไอดี ไดร์ฟเวอร์#โรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ #เรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ #IDDriver #สาขาโนนทันขอนแก่น #สาขาขอนแก่นเลี่ยงเมือง #สาขามหาสารคาม #สาขาลำลูกกาปทุมธานีติดต่อ โทร.(043) 224000, 227229Facebook - www.facebook.com/iddrivercontactWeb site - www.iddriver.comLine@ : @iddriverอ่านต่อ


บริจาคเครื่อง AED กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ แก่โรงพยาบาลขอนแก่น


   บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด       ผู้บริหารบริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ช่วยเหลือได้มากขึ้น จึงได้บริจาค เครื่อง AED กระตุกหัวใจ ไฟฟ้าอัตโนมัติ มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยอ่านต่อ


สำรวจ/ประเมิน


   คลิกเลย !!!อ่านต่อ


กิจกรรม IDDriver


กิจกรรมทาง IDDriverอ่านต่อ


ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์


ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดร.วีระพงศ์  แพสุวรรณ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์อ่านต่อ


Welcom Mekong Institue Participant Modular Training on certified logistic master Program


Welcom  Mekong Institue ParticipantModular Training on certified logistic master Programอ่านต่อ


ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ(อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)และคณะรองอธิบดีได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์


ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ(อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)และคณะรองอธิบดีได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์อ่านต่อ


ตรวจสภาพรถง่ายๆด้วยตัวท่านเอง


  อ่านต่อ


บริษัทไอดี จัดกิจกรรมดีๆมาให้ น.ร ร่วมสนุกกัน..


อย่าพลาดกันเลยทีเดียว!!!กับกติกาแสนง่าย  สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตร   " เรียนพร้อมสอบ ''   และได้คะแนนเต็มจากการสอบใบขับขี่  รับเลย  ^-^ ร่มแสนสวยสุดหรูขนาดใหญ่  1   คันทันที *-*อ่านต่อ