สาขาหน้าหมู่บ้านการเคหะ

เบอร์โทรศัพท์ : (043) 223556

สาขาถนนมะลิวัลย์ (หน้าหมู่บ้านเบสโฮม 3)

เบอร์โทรศัพท์ : (043) 238383, 238337

(043) 238383 สาขาถนนศรีจันทร์

เบอร์โทรศัพท์ : (043) 223300, 271600

สาขาถนนมิตรภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : (043) 224828

สาขาในปั๊ม ปตท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 086-4513995